SMHL Đamas 17/18 – Informational Page

Hello visitors,

If you happen to be current registrants for SMHL HT Cấp I and Cấp II, new pages have been added to the Nghiên Huấn Page on the main menu above. Currently, the Pre-Camp Assignments – Bài Tiền Sa Mạc – for both Cấp have been loaded there for your convenience.

Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Bêtania XV

Kính thưa Cha, quí Trợ Tá và các Trưởng

BCHM xin gửi đến Cha, quí Trợ tá và các XDT thư thông báo tĩnh tâm mùa chay 2016 – Bêtania XV. Xin Cha, quí Trợ Tá và các Trưởng động viên các Huynh Trưởng đang sinh hoạt tại đoàn tham dự.

Chủ đề:
“Act Justly, Love Mercy, Walk Humbly” (Micah 6:8)

Thời gian:
Từ lúc 5:00 giờ chiều thứ sáu ngày 04 tháng 03 năm 2016 đến 2:00 giờ trưa Chúa Nhật ngày 06 tháng 3 năm 2016.

Địa điểm:
 St. Mark Parish
1725 Dorchester Avenue
Dorchester, MA 02124

Lệ phí:
$30 mỗi người nộp trước ngày 19 tháng 2 năm 2016 (online PayPal)
$50 mỗi người nộp sau ngày 19 tháng 2 năm 2016 (online PayPal)
$80 mỗi người tại cửa ngày 04 tháng 3 năm 2016
** All registration will be online and available on January 2016 **

Điều kiện:
– Huynh Trưởng và Hiệp Sĩ 18 tuổi trở lên.
– Hiện đang còn sinh họat tại Đoàn.
– Có giấy giới thiệu của Xứ Đoàn Trưởng và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn cộng theo đơn tham dự và đơn voluntary participation.

Thư Thông Báo Tĩnh Tâm HT Bêtania XV