Đoàn Thánh Bernadette

Tiểu Sử Đoàn: Thành lập ngày 6 tháng 6 năm 2010

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 10:00 am – 11:00 am
Địa Điểm: Saint Bernadette – Randolph, MA

Tuyên Úy Đoàn
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
L.M. Anthony Lê Hoàng
Trưởng Matthew Phạm Matthew
Trưởng Philip Vũ Paul

Trưởng Têrêsa Vũ Quỳnh

hoangboston@yahoo.com
mvpham9393@gmail.com
paul.tran.vu@gmail.com

chickenlittle_qn@yahoo.com.vn

Hình Ảnh Sinh Hoạt: