CTSH Miền

Chương Trình Sinh Hoạt Miền Đông Bắc 2016 – 2018

2014 – 2015
Nov 1 Vũ Khiêm Cung Scholarship 2015
Jan 31 Hội Chợ Tết Thiếu Nhi 2015
Feb 14 Tiền Niên Liễm cho 2015 – Hạn chót – Deadline
Mar 1 – Mar 31 Chiến Dịch thi đua Bó Hoa Thiêng
Mar 6 – 8 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng – Bêtania XIV – Về Nhà Cha
May 24 Bổn Mạng & Kỷ Niệm 28 năm thành lập MDB
May 31 Vũ Khiêm Cung Scholarship 2015 Deadline
Jun 4 – 7 Sa Mạc HLHT Cấp I Damas XVI
Jul 25 Hành Hương LaSallette
Sept 6 Hành Hương Fatima
TBA Hành Hương Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót
Sept 12 Đại Hội Giuse II
Oct 2 – 3 Xứ Đoàn Trưởng & BCH Miền Annual Meeting
2013 – 2014
Nov 1 Vũ Khiêm Cung Scholarship 2014
Feb 14 Tiền Niên Liễm cho 2014 – Hạn chót – Deadline
Mar 1 Ban Trợ Tá Miền Annual Meeting & BTV Bàn Giao
Mar 1 – Mar 31 Chiến Dịch thi đua Bó Hoa Thiêng
Mar 7 – 9 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng – Bêtania – Về Nhà Cha
May 25 Bổn Mạng & Kỷ Niệm 27 năm thành lập MDB
May 31 Vũ Khiêm Cung Scholarship 2014 Deadline
Jun 5 – 8 Sa Mạc HLHT Cấp I & II Ngành Hiệp Sĩ Damas XIV & XV
Jul 26 Hành Hương LaSallette
Aug 1 – 3 Sa Mạc Hừng Đông VII
Sept 7 Hành Hương Fatima
TBA Hành Hương Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót
Oct 3 – 4 Xứ Đoàn Trưởng & BCH Miền Annual Meeting
2012 – 2013
Oct 10 Vũ Khiêm Cung Scholarship 2013
Jan 26 Hội Chợ Tết Thiếu Nhi 2013
Feb 14 Tiền Niên Liễm cho 2013 – Hạn chót – Deadline
Mar 1 – Mar 31 Chiến Dịch thi đua Bó Hoa Thiêng
Mar 2nd Huấn Luyện Bổ Túc – Emmau IV
Mar 1 – 3 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng – Bêtania – Về Nhà Cha
May 26 Kỷ Niệm 26 Năm Thành Lập MĐB
May 31 Vũ Khiêm Cung Scholarship 2013 Deadline
Jun 6 – 9 Sa Mạc HLHT Cấp I & II Ngành Thiếu Damas XI & XII
Jul 20 Huấn Luyện Bổ Túc – Emmau V – postponed
Jul 27 Hành Hương LaSallette
Sept 1 Hành Hương Fatima
Sept 7 Hành Hương Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót
Sept 27 – 28 Sa mạc huấn luyện Trợ Tá Samaritano 46
Oct 4 – 5 Xứ Đoàn Trưởng & BCH Miền Annual Meeting
2011 – 2012
Oct 10 Vũ Khiêm Cung Scholarship 2012
Jan 14 Hội Chợ Tết Thiếu Nhi 2012
Feb 25 Huấn Luyện Bổ Túc Emmau III
Feb 26 Tiền Niên Liễm cho 2012 – Hạn chót – Deadline
Mar 2 – 4 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng – Bêtania – Về Nhà Cha
Mar 24 Ban Trợ Tá & BCH Miền Face-to-Face Meeting
Apr 1 – May 27 Thi đua Bó Hoa Thiêng
May 27 Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập MĐB
Jun 1 – 3 Sa Mạc HLHT Cấp I Damas XI & Samaritano XXXVIII
Jul 5 – 8 Đại Hội Hiệp Sĩ Toàn Quốc
Jul 28 Hành Hương LaSallette
Aug 3 – 5 MĐB Sa Mạc Hừng Đông 6
Aug 17 – 19 Sa Mạc HLHT Cấp I Giudea IV và Cấp II Ngành Ấu Giudea V – CANADA
Aug 25 Hành Hương Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót
Sept 2 Hành Hương Fatima
Oct 5 – 6 Xứ Đoàn Trưởng & BCH Miền Annual Meeting
2010 – 2011
Sept 30 Vũ Khiêm Cung Scholarship 2011
Oct 16 Huấn Luyện Bổ Túc I :: Trực và Sinh Hoạt
Jan 15 Hội Chợ Tết Thiếu Nhi 2011
Feb 18-19 Xứ Đoàn Trưởng & BCH Miền (face-to-face) Meeting
Mar 1 – May 29 Chiến Dịch Thi Đua Bó Hoa Thiêng
Mar 1 – Sept 31 Thi Đua Chương Trình Thăng Tiến
Mar 4-6 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng – Bêtania – Về Nhà Cha
Mar 18-20 Sa Mạc HLHT Cấp I Giudea II và Cấp II Ngành Thiếu Giudea III – CANADA
May 29th Lễ Bổn Mạng và Kỷ Niệm 24 Năm thành lập Miền Đông Bắc
Jun 3-5 Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I Damas IX & Cấp II Nghĩa Sĩ Damas X
July 1 – 3rd Đại Hội Huynh Trưởng Liên Miền Đông: Bắc Trung Nam
July 22-23 Hành Hương LaSallette
Sept 4 Hành Hương Fatima
Sept 17 Huấn Luyện Bổ Túc II :: Tâm Lý Các Ngành
Oct 7 – 8 Xứ Đoàn Trưởng & BCH Miền (face-to-face) Meeting