Damas XX Registration

To register online, you will need:

  1. A copy of a completed approval letter/form with signatures from your Chapter President and Chaplain (Download a blank sample approval form here);
  2. Credit card or PayPal account.

Trước khi đăng ký, bạn cần:

  1. Bản sao của thư chấp chuận có chữ ký của Đoàn Trưởng và Cha Tuyên Úy (Bấm bào đây để tải mẫu đơn chấp thuận);
  2. Thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal.