Damas XXI Registration

To register online, you will need:

  1. A copy of a completed approval letter/form with signatures from your Chapter President and Chaplain (Download a blank sample approval form here);
  2. A copy of your HT Level 1 Certification (Contact Tr. Bảo Hạnh Trần – bhtran88@gmail.com – as soon as possible if you do not have a copy);
  3. Credit card or PayPal account.

Trước khi đăng ký, bạn cần:

  1. Bản sao của thư chấp chuận có chữ ký của Đoàn Trưởng và Cha Tuyên Úy (Bấm bào đây để tải mẫu đơn chấp thuận);
  2. Bản sao của Chứng Chỉ Huynh Trưởng Cấp 1 (Xin liên lạc Tr. Bảo Hạnh Trần – bhtran88@gmail.com – càng sớm càng tốt nếu bạn không có chứng chỉ);
  3. Thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal.