Ghi Danh Samaritanô 67

Welcome! Trước khi ghi danh, xin qúy cô chú Trợ Tá có sẵn sàng (Before getting started, please have ready the followingthe following ready):

  1. Credit Card hoạc PayPal
  2. Ðơn Chấp Thuận Tập Thể (HERE)